จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 137 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

1

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาพุทธพิสัยและการยอมรับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดนัยกิติ์ สุขสว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

2

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ดรัณภพ เพียรจัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

3

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

4

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาวรางคนาง ชูแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

5

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานธนิยา เยาดำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

6

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาพุทธพิสัยและการยอมรับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดนัยกิติ์ สุขสว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

7

รูปแบบการบริหารแบบสมดุลของโรงเรียนในฝันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปาณิสรา แพงพุทธ มหาวิทยาลัยนเรศวร -

8

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประทีป เมืองงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -

9

การบริหารจัดการตลาดของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเที่ยงธรรม เกลียวจยกูล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ -

10

พัฒนาการ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเกษตรกรรมไร้สารเคมี : กรณีศึกษาหมู่บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ มหาวิมยาลัยธรรมศาสตร์ -