จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 205 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

1

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1

2

โครงการศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก ๔๐ หมู่บ้านธันวา จิตต์สงวน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 1

3

แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนก วงษ์ตระหง่าน โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1

4

ตามรอยเท้าพ่อ : เรื่องเล่าจากปฏิบัติการเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อช่วยธรรมชาติสุพิตตา เริงจิต Organic Book 1

5

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสุขสรรค์ กันตะบุตร สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย 1

6

วิเคราะห์นโยบายมหาภาคของรัฐในมติต่างๆจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๙) เล่ม ๑จตุรงค์ บุญรัตนสุนทร สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย 1

7

วิเคราะห์นโยบายมหาภาคของรัฐในมติต่างๆจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๙) เล่ม ๒ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย 1

8

ร้อยพลังเยาวชน ร้อยพลังสังคมมูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด 1

9

โอกาสและทางเลือกของเกษตรกร บนเส้นทางสายโซ่อุปทานจันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย 2

10

เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-๒๕๖๕)อภิชัย พันธเสน บริษัทวิกิ จำกัด 1