จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 163 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

9

เฉลิม ๘๔ พรรษา ๓๐๖๖๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จีรานุช ภิรมณ์ภัคดี อัมรินทร์ พริ้นเตอร์ แอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 1

11

ช่างทอ ร้อยใจ เทิดไท้ ๗๒ พรรษาสน สีมาตรัง และคณะ บริษัท สยามทองกิจ 1

15

สมเด็จพระนวมินทราธิราชสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงพิมพ์ชุมนุมสหากรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด -

16

สถิตในดวงใจนิรันดร์โรงเรียนจิตรดา อัมรินทร์ พริ้นเตอร์ แอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3

17

ตามรอยพระยุคลบาทมลคงเฉลิม ยุคล ดีเอ็มจี 1

18

รัตนโกสินทร์ ริมเจ้าพระยาสุขุมพันธ์ บริพัตร บริษัทพลัสเพรส จำกัด 1

19

อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สุเมธ ตันติเวชกุล หจก.อรุณการพิมพ์ 2

20

ประวัติศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุเมธ ตันติเวชกุล อัมรินทร์ พริ้นเตอร์ แอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) -

21

อันเนื่องมาจาก พระมหากรุณาธิคุณฯสมพล พันธุ์มณี เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 1

22

๖๐ปี พระมหาบารมีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพ์ชุมนุมสหากรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 1