จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 83 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

1

คู่มือครู วรรณกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มใจเยาวชน เล่ม ๑จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืมพ์พินิจการพิมพ์ 1

2

คู่มือครู วรรณกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มใจเยาวชน เล่ม ๒จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืมพ์พินิจการพิมพ์ 1

3

ชีวิตน้อยๆที่เหลืออยู่วีระ สำเนียงแจ่ม มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี -

4

น้ำใจไอ้ทองสด แดงเอียด โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย -

5

เย็นยอดกตัญญูสด แดงเอียด โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย -

6

บันทึกเล่มที่ ๑๕สด แดงเอียด โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย -

7

เรื่อง วันแสนสุขรูธ เคราส์ บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ -

8

ครอบครัวพอเพียงดอกอ้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร พับลิชชิง -

9

นางฟ้าใจดีดอกอ้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร พับลิชชิง -

10

เด็กดีดอกอ้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร พับลิชชิง -
1 2 3 4 5 ... 9