จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 2634 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

117

(ฉบับรายงานความก้าวหน้า) วิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และนครพนมพระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

84

(ร่าง) แนวทางการบริหาร สถานศึกษาพอเพียงคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ -

514

(ร่าง) แนวทางการบริหาร สถานศึกษาพอเพียง -

242

(ร่าง) สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (๒๕๔๔) (ฉบับปรังปรุง)สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด -

173

(ร่างเอกสาร) จดหมายจากกลุ่มผู้หวังดีที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวและชวนคุณขบคิดไปกะความเป็นมาเป็นไปของผู้ประกอบการทางสังคม พร้อมกับกลยุทธ์การอยู่รอดทางธุรกิจเพื่อต่อลมหายใจของการส่งมอบคุณค่าที่ดีกลับคืนสู่สังคมดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ -

326

1 ทศวรรษ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง เชียงใหม่ 1

174

1,261 สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 1

335

100 Ice Cream Home Madeฮาเซกาวะ เมกุมิ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 1

116

120 ปี มหิดล อดุลเดชสรรใจ แสงวิเชียร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2

13

๑,๑๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิววิ่ง จำกัด (มหาชน) 1