ประสบการณ์จริง บนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิสยามกัมมาจล


การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา


บทสรุปรายงานวิจัยการถอดบทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน


สร้างหลักคิด พิชิตโลกร้อน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ


ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ


ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ


แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา

คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน


การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง