กรณีศึกษา "การใช้ปรัชญาพอเพียง" สู่ "หลักนิติธรรม" เพื่อลดการข่มเหงรังแกกันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


Cultivating a "Sufficiency" Mindset

Priyanut Dharmapiya, Thailand Sustainable Development Foundation Molraudee Saratun, College of Management, Mahidol University


คู่มือวิทยากรการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง v.3.3

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


ภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ศาลินา บุญเกื้อ และดร.นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์


การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากฐานรากของสังคมไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเข็มแข็งของโรงเรียน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


Toward a sustainable society Cultivating Sufficiency-Mindset in Thai schools

CPriyanut Dharmapiya, PhD and Molraudee Saratun, PhD


ประสบการณ์จริง บนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิสยามกัมมาจล


การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา


บทสรุปรายงานวิจัยการถอดบทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

12