ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย "พอเพียง"

มูลนิธิสยามกัมมาจล


หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สร้างหลักคิด พิชิตโลกร้อน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ


ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ


ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กระทรวงศึกษาธิการ


แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา

คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

1