การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

1