คู่มือวิทยากรการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง v.3.3

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


CSR ตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา


ตามยายไปวัด

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


ต้นไม้ของพระราชา

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


การเดินทางของความสุข

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


เรือใบใจกล้า

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


เมฆน้อยของพระราชา

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


วาดภาพตามพ่อ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


เพลงแผ่นดิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


กล้องของใคร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

1 2 3 4 5 ... 6