คู่มือวิทยากรการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง v.3.3

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ


ภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ศาลินา บุญเกื้อ และดร.นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์


การเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา


หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา


อภิมหาอันตรายของประเทศไทยและของโลก กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน


การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากฐานรากของสังคมไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเข็มแข็งของโรงเรียน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


ตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา