เนื้อหาย่อ

PR เศรษฐกิจพอเพียง

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารของ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นการพัฒนาผู้นำเยาวชนในระยะยาว โดยการสนับสนุนให้นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐทุกภูมิภาค สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประกอบวิชาชีพที่สุจริต และสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
list1