เนื้อหาย่อ

CSR ตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นำเสนอมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาอย่างยาวนาน ในการประชุม CSR Forum ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ โดยมีวิทยากรคือ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้ดําเนินรายการ ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
list1