เนื้อหาย่อ

เรือใบใจกล้า

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ
เล่มที่ ๖ เรื่อใบใจกล้า
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
list1