แนะนำห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

แนะนำห้องสมุด

ห้องสมุดศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยวุสถิรคุณ หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ห้องสมุด ศสพ." จัดเป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่มีทรัพยากรสารนิเทศ เน้นทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษา ที่มีคุณค่ามากแห่งหนึ่ง โดยห้องสมุด ศสพ. ได้เปิดให้บริการในรูปแบบชั้นปิด และได้แบ่งทรัพยากรสารนิเทศ ที่หลากหลายออกเป็นเป็นตามหมวดหมู่ดังนี้

 1. หนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระเจ้าอยู่หัวและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 2. หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 3. หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา
 4. หนังสือทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ ธรรมะเป็นต้น
 5. รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 6. นิตยสารวารสารและจุลสารรายเดือน ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษา
 7. สื่อโสตศึกษา (วีดิทัศน์-ซีดีรอม)

ผู้มีสิทธิใช้

 1. พนักงาน/ลูกจ้างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 2. บุคคลภายนอก ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป

การยืมทรัพยากรสารนิเทศ

 1. ประเภทหนังสือ มีสิทธิยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๕ เล่ม เป็นเวลา ๑ สัปดาห์
 2. ประเภทวีดิทัศน์ – ซีดีรอม มีสิทธิยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๕ รายการ เป็นเวลา ๑ สัปดาห์
 3. นิตยสาร วารสาร และจุลสาร มีสิทธิยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๓ ฉบับ เป็นเวลา ๑ สัปดาห์

กำหนดเวลาเปิด - ปิดบริการ

เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ (เมื่อมีเหตุจำเป็น อาจเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาให้บริการได้)

สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการจากห้องสมุด กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนมาใช้บริการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และเสนอแนะได้ที่ ติดต่อเรา

list1