ที่ ดบ ๑/๒๔๐  

                                                                             ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง      แจ้งผลการประกวดบทภาพยนตร์
เรียน     ผู้ร่วมประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ คำพ่อสอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

          ตามที่มูลนิธิพระดาบส   ได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “คำพ่อสอน” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำคำพ่อสอนมาสู่การประพฤติปฏิบัติอย่าง กว้างขวาง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น
            การนี้   คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินบทภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ มูลนิธิฯ  จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติกา รเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  รายละเอียดกำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            อนึ่ง มูลนิธิพระดาบส ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการนี้ได้จากเว็บไซด์ คำพ่อสอน www.kamphorsorn.org  
            จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดทราบ  

 

  

                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                                          (ดร. อรสุดา เจริญรัถ)
                                                              ประธานคณะทำงานโครงการภาพยนตร์สั้น
                                                                       เฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน


สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
นางสาวณิชาพร  สอนพงษ์
โทร.๐๒-๒๘๒-๗๐๐๐,๐๒-๒๘๑-๐๓๗๗
ต่อ ๑๑๑ โทรสาร.๐๒-๒๘๐-๐๑๕๕