ที่ ดบ ๑/๑๔๒๑

 
๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐

เรื่อง        เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
เรียน       สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับ

            ตามที่ มูลนิธิพระดาบส ได้แจ้งผลการประกวดโครงการภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “คำพ่อสอน” และท่านเป็นผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก นั้น เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวพระราชดำริและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนบทภาพยนตร์  มูลนิธิพระดาบส  จึงจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. โดยผู้เข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

               จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านและคณะไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมทัศนศึกษาตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่  โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๐๑๕๕   ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับมาที่คุณณิชาพร โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑
              
                ดาวโหลดใบตอบรับการเยี่ยมชม
                ดาวโหลดกำหนดการ

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                                          (ดร. อรสุดา เจริญรัถ)
                                                              ประธานคณะทำงานโครงการภาพยนตร์สั้น
                                                                       เฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน

สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
นางสาวณิชาพร  สอนพงษ์
โทร.๐๒-๒๘๒-๗๐๐๐,๐๒-๒๘๑-๐๓๗๗
ต่อ ๑๑๑ โทรสาร.๐๒-๒๘๐-๐๑๕๕