ที่ ดบ ๑/๐๔๗

 
๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑

เรื่อง       เชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทภาพยนตร์
เรียน      ผู้ร่วมประกวดโครงการภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ คำพ่อสอน
อ้างถึง    ดบ ๑/๑๔๒๒  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบตอบรับ     จำนวน  ๑ ฉบับ

             ตามที่มูลนิธิพระดาบส ขอให้ท่านจัดทำบทภาพยนตร์จากโครงเรื่องย่อที่ท่านได้ทำการแก้ไขใหม่ ความยาวของบทเมื่อผลิตเป็นภาพยนตร์ไม่เกิน ๙ นาที  ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ มูลนิธิฯ ดำริว่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการเขียนบท
ภาพยนตร์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จึงจัดให้มีการอบรม การเขียนบทภาพยนตร์   ในวันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.  ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านและคณะไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่  โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๐๑๕๕   ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๑ หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับมาที่คุณณิชาพร โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๑

 

  

                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                                          (ดร. อรสุดา เจริญรัถ)
                                                              ประธานคณะทำงานโครงการภาพยนตร์สั้น
                                                                       เฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน


สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
นางสาวณิชาพร  สอนพงษ์
โทร.๐๒-๒๘๒-๗๐๐๐,๐๒-๒๘๑-๐๓๗๗
ต่อ ๑๑๑ โทรสาร.๐๒-๒๘๐-๐๑๕๕