โรงเรียนประเมินตนเอง
SCHOOL SELF ASSESSMENT

list1

ข้อมูลหลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) หมายถึงโรงเรียนทั่วไปที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วพัฒนาตนเองในระดับก้าวหน้า จนเป็นแบบอย่าง ขยายผลสร้างเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 47 โรงเรียน (พ.ศ. 2557) ซึ่งศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีความตระหนักเห็นความสำคัญของ ศรร. ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและเป็นเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษาทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นเพื่อธำรงรักษาและพัฒนา ศรร. สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง (School Self Assessment : SSA) ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองของ ศรร.

 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาสามารถธำรง รักษาคุณภาพ ของการเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน
 3. เพื่อให้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง และนำผลที่ได้จากกระบวนการไปใช้เป็น กรอบและแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

list2

คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพ

เพื่อให้เกิดกระบวนการในการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองของ ศรร. ได้เป็นอย่างดีมีระบบ ได้ข้อมูลครบถ้วนบังเกิดผลดี ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพของ ศรร. หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการดังนี้

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 1. จัดทำคู่มือการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง
 2. จัดประชุมชี้แจงกระบวนการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง
  • บุคลากร ศสพ. (คณะกรมการดำเนินการ) ผอ.ศสพ. / ทปษ / หนฝ. / จนท. / ผปภ.
  • วิทยากรกระบวนการ (ภาคละ 5 คน)
  • ผู้บริหารโรงเรียน และครูแกนนำ (โรงเรียนละ 2 คน)
 3. จัดสรรงบประมาณในการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง
 4. ประสานการดำเนินงานอำนวยการ พร้อมทั้งจัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่จะจัดประชุมปฏิบัติการประเมินตนเอง ต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

 1. เตรียมสถานที่
 2. เตรียมสื่อและอุปกรณ์
 3. เตรียมคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพิจารณาคัดเลือก
 4. จัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา นักเรียน
 5. เตรียมบุคลากรครูวิทยากรผู้ช่วยในแต่ละห้องย่อย

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
 
list2

ผลที่ได้รับของโรงเรียนประเมินตนเอง (SCHOOL SELF ASSESSMENT)

การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นกระบวนการร่วมพลัง ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมประเมินตนเอง ร่วมวางแผนพัฒนา เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ย่อมมีผลดีต่อโรงเรียน ทำให้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียน ดาราวิทยาลัย

โรงเรียน สรรพวิทยาคม

โรงเรียน บ้านคลองยาง

โรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

โรงเรียน ศีขรภูมิพิสัย

โรงเรียน บ้านดอนข่า

โรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี

โรงเรียน วัดเกาะวังไทร

โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์

โรงเรียน คลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียน ห้วยยอด