งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

list1

การถอดบทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์โรงเรียน ศรร.

งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (2) ศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ หรือรูปแบบการพัฒนาสู่ความสำเร็จ และปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และ (3) วิเคราะห์อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยกรณีศึกษาที่มีการปฏิบัติที่น่าสนใจ ซึ่งผลการวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ถูกนำมาถอดบทเรียนโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์การปฏิบัติที่น่าสนใจในการดำเนินการขับเคลื่อน และลักษณะเฉพาะอันเป็นจุดเด่นในอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นความตั้งใจของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่จะนำมาที่เป็นแนวทางหรือรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จในการดำเนินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป

list2

การศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา (1) ผลการดำเนินการตามกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2) ความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง