พัฒนาครูแกนนำ

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
 
 
list1
 

ความเป็นมา

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีแนวนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานั้น ได้มีการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายหลายโครงการ โครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง คือ โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ระดับภูมิภาค) มีการอบรมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง สามารถขยายเครือข่ายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สู่สถานศึกษาอื่น ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดทำโครงการนี้

 
 
list2
 
 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำและนำไปใช้ ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1. การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การจัดทำแผนบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การวางแผนบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
5. การวางแผนขยายผลหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
list2
 
 
 

ผู้เข้าร่วม สถานที่ และระยะเวลาการจัดอบรม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของโครงการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และตัวแทนครูจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ  

 

สถานที่

ภาคเหนือ
โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค. 2558
 

ภาคกลาง
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค. 2558

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย. 2558

detail

ข้อมูลประกอบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการอบรม ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูแกนนำ เพื่อศึกษาอย่างละเอียดได้ที่นี่