ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
 
 
 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากได้มีสถานศึกษาพอเพียงประเมินผ่านเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ในภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับการประกาศ ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 16 โรงเรียน ศรร. เหล่านี้ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขยายผลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีความประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของ ศรร. ให้สามารถขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นความจำเป็นในการจัด โครงการ“ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีเนื้อหาที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละสภาพภูมิสังคม ครอบคลุมการเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและหลักการทรงงาน พร้อมๆ กับเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำและครูของ ศรร. ในการเป็นวิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพวิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
 
list2
 
 

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนและครูแกนนำได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริและการทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับแต่ละปัญหาและภูมิสังคมอย่างลึกซึ้ง
  2. เพื่อให้นักเรียนและครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน และเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนา จะได้นำไปขยายผลการจัดกิจกรรมสู่โรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างเกิดผล
  3. เพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายนักเรียนและครูแกนนา ศรร. ทั้ง 4 ภูมิภาคในการขยายผลการเรียนรู้การดำเนินชีวิตและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
 
 
list3

สถานที่จัดกิจกรรม

ภาคเหนือ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

 
 
 
list2
 
 

ภาคเหนือ

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส (ศรร. ใหม่)

9 – 12 มีนาคม 2559

รวม 45 คน

 

รายชื่อผู้เข้าค่ายประถมภาคเหนือ

สมุดค่ายประถม ปี 59 ภาคเหนือ

 

 รุ่นที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

17 – 20 มีนาคม 2559

รวม 41 คน

 

รายชื่อผู้เข้าค่ายมัธยมภาคเหนือ

สมุดค่ายมัธยม ปี 59 ภาคเหนือ

รูปค่ายนักเรียนแกนนำฯภาคเหนือ (ระดับประถม)

รูปค่ายนักเรียนแกนนำฯภาคเหนือ (ระดับมัธยม)

 

ภาคกลาง

สถานที่จัดกิจกรรม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน

 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2559 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รวม 42 คน

 

รายชื่อผู้เข้าค่ายมัธยมภาคกลาง 

สมุดค่ายมัธยมปี 59 ภาคกลาง 

 

 รุ่นที่ 2 นักเรียนระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส

29 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

รวม 60 คน

 

รายชื่อผู้เข้าค่ายประถมภาคกลาง 

สมุดค่ายประถม ปี 59 ภาคกลาง 

รูปค่ายนักเรียนแกนนำฯภาคกลาง (ระดับมัธยม)

รูปค่ายนักเรียนแกนนำฯภาคกลาง (ระดับประถม)

list2

 

 

 

ภาคอีสาน

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน

 รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

24 – 27 มีนาคม 2559

รวม 52

 

รายชื่อผู้เข้าค่ายมัธยมภาคอีสาน 

 

 รุ่นที่ 2 นักเรียนระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส

29 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

รวม 50 คน       

 

รายชื่อผู้เข้าค่ายประถมภาคอีสาน 

รูปค่ายนักเรียนแกนนำฯภาคอีสาน(ระดับมัธยม)

รูปค่ายนักเรียนแกนนำฯภาคอีสาน(ระดับประถม)

 

 

detail

ข้อมูลประกอบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการอบรม ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อศึกษาอย่างละเอียดได้ที่นี่