พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
 
 
list1
 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" 

(Enable Environment for Sufficiency Learning)

     
     รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ  

 รุ่นที่ 3 ภาคกลาง 

 

*******************************

รุ่นที่ 4 ภาคใต้

ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ และพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

list2
 
list2

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"

รุ่นที่ 4 ภาคใต้

ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

สามารถคลิกดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

 

list2

รูปภาพรับ

"วุฒิบัตรและเกียรติบัตร"

รุ่นที่ 4 ภาคใต้

 

สามารถคลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 

 

 

detail

ข้อมูลประกอบปี 2560

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 
 
 
 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

detail

ข้อมูลประกอบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการอบรม ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อศึกษาอย่างละเอียดได้ที่นี่