พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ส่งต่อความรู้แแห่งความพอเพียง พัฒนาศักยภาพทุกบุคลากรในเครือข่ายอย่างครอบคลุม พร้อมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในแนวคิดชีวิตยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพเครือขาย

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีความประสงคจะสนับสนุน การทำงานของ ศรร. ใหสามารถขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงลงสูเด็กและเยาวชนไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา ความรู ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน พรอมๆกับเสริมศักยภาพ นักเรียนแกนนำและครูโรงเรียน ศรร. ในการเปนวิทยากรขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ

วิจัยและพัฒนา
การเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนประเมิน
ตนเอง ศรร.
School Self Assessment

ดูเพิ่มเติม
teaser

โครงการครูพอเพียง
ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล