ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2561

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวกุลธิดา แหลมม่วง

ชื่อเล่น :แฟนต้า

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนกันตังพิทยากร

มหาวิทยาลัย : สงขลานครินทร์

คณะ : พยาบาลศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : สงขลา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
.

นางสาวอัญชลี ข่วงทิพย์

ชื่อเล่น :ชมพู่

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสกลนคร

คณะ : ครุศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สกลนคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสกุลกร อาจศัตรู

ชื่อเล่น :บี้

โรงเรียนเดิม :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

คณะ : เกษตรศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายณัฐวัฒน์ จิตอาคะ

ชื่อเล่น :แบงค์

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ : อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
-

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สกลนคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาววาสิตา สีตา

ชื่อเล่น :เมล

โรงเรียนเดิม :เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ : ครุศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอรัญญา ตาวงค์

ชื่อเล่น :ดรีม

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะ : ครุศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวภัทรจาริน หอมอ่อน

ชื่อเล่น :บิว

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี

คณะ : ครุศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : อุดรธานี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอมรรัตน์ สีโท

ชื่อเล่น :มิน

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวทอฝัน กันทะมูล

ชื่อเล่น :แตงกวา

โรงเรียนเดิม :ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่

คณะ : การสื่อสารมวลชน
-

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายอภิสิทธิ์ ใจคำลือ

ชื่อเล่น :น้ำ

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่

คณะ : มนุษยศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวปริชาติ สุขใจ

ชื่อเล่น :ปีใหม่

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ 31

มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คณะ : พยาบาลศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวจุฑาทิพย์ มิทราวงศ์

ชื่อเล่น :เก๋

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนศรียานุสรณ์

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏรำไพพรรณี

คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : จันทบุรี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

12