ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2560

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวกันต์กนิษฐ์ แรงสืบสิน

ชื่อเล่น :กิ๊ฟท์

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ : วิทยาลัยการศึกษา
การศึกษาภาษาอังกฤษ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายวีระยุทธ งามจิตร

ชื่อเล่น :เบียร์

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนกัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายชูศักดิ์ ถึงนามลี

ชื่อเล่น :ท็อป

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะ : ครุศาสตร์
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สกลนคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุพรรณิการ์ พัฒโนทัย

ชื่อเล่น :ฝ้าย

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ : ครุศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : กำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายจักรพงศ์ อินทร์ศรี

ชื่อเล่น :โฟม

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ : ครุศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายธีรภัทร ผลทอง

ชื่อเล่น :แฟรงค์

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ : วิทยาลัยการศึกษา
การศึกษาภาษาอังกฤษ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายณัฐพล คำวัง

ชื่อเล่น :กีต้าร์

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ นครลำปาง

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : ศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายจารุวัฒน์ งอยภูธร

ชื่อเล่น :ปลาย

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะ : ครุศาสตร์
สังคมศึกษา

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สกลนคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายชัชวาล ขนาดขจี

ชื่อเล่น :คอม

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : มนุษย์ศาสตร์
บ้านและชุมชน

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายอุ้มบุญ สอนเจริญ

ชื่อเล่น :อุ้ม

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายชัยมงคล เสนาจ

ชื่อเล่น :บิ๊ก

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ : ครุศาสตร์
สังคมศึกษา

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุวนันท์ แก้วจันทร์

ชื่อเล่น :ป๊อป

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะ : ครุศาสตร์
ฟิสิกส์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-