ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2559

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวนันท์ธีรา ดารารัตน์

ชื่อเล่น :สตางค์

โรงเรียนเดิม :เสริมงามวิทยาคม

มหาวิทยาลัย : ธรรมศาสตร์

คณะ : นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : ลำปาง

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวทิพย์มณี มีจิตร

ชื่อเล่น :แก้ว

โรงเรียนเดิม :ห้วยยอด

มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์

คณะ : เกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตร

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุชานาฎ หนูขาว

ชื่อเล่น :สุ

โรงเรียนเดิม :ห้วยยอด

มหาวิทยาลัย : มหิดล

คณะ : เภสัชศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-