ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2559

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวสุภาพร พูนพิน

ชื่อเล่น :แตงโม

โรงเรียนเดิม :ลองวิทยา

มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุกรรณิกาณ์ สุธา

ชื่อเล่น :ฝ้าย

โรงเรียนเดิม :ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏรำไพพรรณี

คณะ : รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : จันทบุรี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวณฐกร อินทราพงษ์

ชื่อเล่น :น้องอาย

โรงเรียนเดิม :ศรีวิชัยวิทยา

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏนครปฐม

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายโชคชัย บุตรดี

ชื่อเล่น :เฉิน

โรงเรียนเดิม :ศีขรภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสุรินทร์

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สุรินทร์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาววรดา คงสวัสดิ์

ชื่อเล่น :วิว

โรงเรียนเดิม :สตรีพัทลุง

มหาวิทยาลัย : พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

คณะ : พยาบาลศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวณิศรา ปติพัตร

ชื่อเล่น :อาย

โรงเรียนเดิม :สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์

คณะ : ประมง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวปานชนก กิ่มสร้าง

ชื่อเล่น :ลูกหมู

โรงเรียนเดิม :สตรีระนอง

มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ปทุมธานี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุธิมา วัฒนะ

ชื่อเล่น :มายด์

โรงเรียนเดิม :สรรพวิทยาคม

มหาวิทยาลัย : เกษตรศาสตร์

คณะ : เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ชลบุรี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

แชมภูมิ่ง

ชื่อเล่น :เปรม

โรงเรียนเดิม :สัตยาไส

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสวนดุสิต

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากรคอมพิวเตอร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอังคณา สันทาลุนัย

ชื่อเล่น :ปุ้ม

โรงเรียนเดิม :สำโรงทาบวิทยาคม

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสุรินทร์

คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สุรินทร์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายธีรศักดิ์ แก้วล้ำ

ชื่อเล่น :ชม

โรงเรียนเดิม :สำโรงทาบวิทยาคม

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสุรินทร์

คณะ : มษุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สุรินทร์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวปฐวีกานต์ ทำนุดวงโรจน์

ชื่อเล่น :ใบตูม

โรงเรียนเดิม :สุราษฎร์ธานี ๒

มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คณะ : พยาบาลศาสตร์
-

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-