ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2559

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวสุภาพรรณ สิงหา

ชื่อเล่น :ออย

โรงเรียนเดิม :กงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : พะเยา

คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายธนะกฤต ครุฑเพ็ชร

ชื่อเล่น :ก็อต

โรงเรียนเดิม :กงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : พะเยา

คณะ : วิทยาลัยการศึกษา
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอนุทัย บุษบา

ชื่อเล่น :มิ้ลค์

โรงเรียนเดิม :กะทู้วิทยา

มหาวิทยาลัย : ทักษิณ

คณะ : ศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : สงขลา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายภาคภูมิ เจริญวิภาส

ชื่อเล่น :ทอง

โรงเรียนเดิม :กัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : ขอนแก่น

คณะ : เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวธนภรณ์ จิบจันทร์

ชื่อเล่น :ปุ๊กกี้

โรงเรียนเดิม :กุดบากพัฒนาศึกษา

มหาวิทยาลัย : บูรพา

คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ชลบุรี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายธนชิต ปุ้มไสว

ชื่อเล่น :เอ้

โรงเรียนเดิม :เชียงขวัญพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : อุบลราชธานี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : อุบลราชธานี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวจิรัชยา เฉลิมมงคล

ชื่อเล่น :ซิน

โรงเรียนเดิม :ดาราวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่

คณะ : เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุภนิดา ชำนาญ

ชื่อเล่น :หญิง

โรงเรียนเดิม :ดาราวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่

คณะ : ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายรุ่งโรจน์ นิลจันทร์

ชื่อเล่น :ท๊อป

โรงเรียนเดิม :ตากพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ : ครุศาสตร์
มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวจตุพร สิงห์โปทา

ชื่อเล่น :แจง

โรงเรียนเดิม :เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะ : ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวศุภรดา ไหลทา

ชื่อเล่น :แตงโม

โรงเรียนเดิม :เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะ : ครุศาสตร์
ภาษาจีน

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวชนิภรณ์ ถากาศ

ชื่อเล่น :บีม

โรงเรียนเดิม :ทาขุมเงินวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏลำปาง

คณะ : ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : ลำปาง

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-