ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2558

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวประภาสินธ์ ฦาศักดิ์

ชื่อเล่น :เตย

โรงเรียนเดิม :บ้านเป้าวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะ : คุรุศาสตร์
ศิลปศึกษา นาฎศิลป์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : เลย

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวเกตณ์นิภา เชยชม

ชื่อเล่น :ทราย

โรงเรียนเดิม :โพนทองวิทยายน

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ : เทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายกิตติศักดิ์ แสงทอง

ชื่อเล่น :แม็ค

โรงเรียนเดิม :โยธินบูรณะ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ : สัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวฐิติภรณ์ ปรีชาเมธ

ชื่อเล่น :เกรท

โรงเรียนเดิม :โยธินบูรณะ

มหาวิทยาลัย : สถาบันการบินพลเรือน

คณะ : เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการบิน
วิชาการจัดการการบิน

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวศิริพร นวลสีทอง

ชื่อเล่น :จอย

โรงเรียนเดิม :รัษฎา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : พัทลุง

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาววาสนา กึกก้องโลกา

ชื่อเล่น :น้ำมนต์

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ ๕๕

มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

คณะ : พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวเบญจมาศ เชื้อพะกา

ชื่อเล่น :เบญ

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ ๕๕

มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

คณะ : พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวศิริกานดา เอกจีน

ชื่อเล่น :ผักกาด

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ ๕๕

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

คณะ : วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง

ชื่อเล่น :โบว์

โรงเรียนเดิม :ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเคมี

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวกนกกาญจนา เจริญสุข

ชื่อเล่น :ทราย

โรงเรียนเดิม :ศรีวิชัยวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คณะ : คุรุศาสตร์
คอมพิวเตอร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายสุรสิงห์ เงางาม

ชื่อเล่น :ตอเต้ย

โรงเรียนเดิม :ศีขรภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวชวนา สุทธินราธร

ชื่อเล่น :ลีน่า

โรงเรียนเดิม :สตรีมารดาพิทักษ์

มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ : อักษรศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-