ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2558

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นายธีรพงศ์ สุขจ้อย

ชื่อเล่น :เฟรม

โรงเรียนเดิม :กงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : ราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ : คุรุศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวทิพานัน ภาคภูมิ

ชื่อเล่น :จ๋า

โรงเรียนเดิม :กะทู้วิทยา

มหาวิทยาลัย : สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : ตรัง

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีนวลจันทร์

ชื่อเล่น :กระต่าย

โรงเรียนเดิม :กัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : การสื่อสารมวลชน
-

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวพรรณิภา ปัญญาแก้ว

ชื่อเล่น :วาว

โรงเรียนเดิม :เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ พะเยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ : วิทยาการศึกษา
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสต์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวพัทธนันท์ ลิ่มรัตน์สุวรรณ

ชื่อเล่น :ใหม่

โรงเรียนเดิม :ดาราวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ : สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอรพรรณ ใคร้มูล

ชื่อเล่น :แตน

โรงเรียนเดิม :ดาราวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวกุสุมาลย์ สอนสำโรง

ชื่อเล่น :ว่าน

โรงเรียนเดิม :ตากพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวนัชรีย์ คำภิระยศ

ชื่อเล่น :บาย

โรงเรียนเดิม :ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ : ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรคณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาววฤนดา เกษรพรม

ชื่อเล่น :ฟาง

โรงเรียนเดิม :ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

มหาวิทยาลัย : เชียงใหม่

คณะ : วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวกาญจนาพร ชุ่มแอ่น

ชื่อเล่น :กุ๊กกิ๊ก

โรงเรียนเดิม :นายมวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : คริสเตียน

คณะ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
พยาบาลศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายยุทธชัย เติมวิถี

ชื่อเล่น :มอส

โรงเรียนเดิม :โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม

คณะ : ศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสุราลัย หลาบคำ

ชื่อเล่น :เบียร์

โรงเรียนเดิม :โนนสังวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ : พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-