ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2557

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวพัชรีญา ทองจันทร์

ชื่อเล่น :เบล

โรงเรียนเดิม :สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ : วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่แก้ว

ชื่อเล่น :ต๊ะ

โรงเรียนเดิม :ห้วยยอด

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะ : ศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : สงขลา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายกานตพงศ์ กงเหิน

ชื่อเล่น :เมฆ

โรงเรียนเดิม :ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : ศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวศุภรัสมิ์ กระพันพงศ์สกุล

ชื่อเล่น :จูน

โรงเรียนเดิม :ดาราวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสัจจาพร พิลึก

ชื่อเล่น :พิม

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนสัตยาไส

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ : การบัญชีและการจัดการ
การตลาด

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

1 2