ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2557

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวพรพันธ์ ดีประวี

ชื่อเล่น :ปู

โรงเรียนเดิม :กงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ : ศึกษาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอนุสรา ใยอุบล

ชื่อเล่น :พิม

โรงเรียนเดิม :กะทู้วิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คณะ : วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : พัทลุง

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายภาคภูมิ วริวงค์

ชื่อเล่น :ภูมิ

โรงเรียนเดิม :กัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : ศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวชลกาญจน์ คงกำเนิด

ชื่อเล่น :ลูกนก

โรงเรียนเดิม :เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ : กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวศศิธร คำแหงพล

ชื่อเล่น :แม๊ก

โรงเรียนเดิม :เชียงขวัญพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ : พยาบาลศาสตร์
พยาบาล

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวสมฤดี ถนอมพงศ์ดี

ชื่อเล่น :ฤดี

โรงเรียนเดิม :ตากพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ : ครุศาสตร์
ภาษาไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : กำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นายกิตติศักด์ พึ่งผล

ชื่อเล่น :ต้น

โรงเรียนเดิม :โนนสังวิทยาคาร

มหาวิทยาลัย : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น

คณะ : ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวอัจฉรี บัวเขียว

ชื่อเล่น :เทียน

โรงเรียนเดิม :ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การระหว่างประเทศ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวณัฐฐา นากสุก

ชื่อเล่น :แตงโม

โรงเรียนเดิม :แม่พริกวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ : ครุศาสตร์
ประถมศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : กำแพงเพชร

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวมณีวรรณ เลาลี

ชื่อเล่น :พัดชา

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ : แพทยศาสตร์
อนามัยชุมชนคู่นิติศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย

ชื่อเล่น :หมิว

โรงเรียนเดิม :ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะ : วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ชลบุรี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาววรนุช แซ่จิว

ชื่อเล่น :นุช

โรงเรียนเดิม :ศรีวิชัยวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาชุมชน

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

12