ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2556

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวปัญชิกา สร้อยศรี

ชื่อเล่น :ปัญ

โรงเรียนเดิม :ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ : สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้านขายยา
เบสท์ฟาร์มาซี จ.อุทัยธานี

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

ชื่อเล่น :นุ่น

โรงเรียนเดิม :ศรีวิชัยวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน

คณะ : ศึกษาศาสตร์
การสอนศิลปะ (ครู)

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ชลบุรี

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษา (ครู 5 ปี)
-

นายธนวิชญ์ ดีการ

ชื่อเล่น :โอ๊ค

โรงเรียนเดิม :สตรีมารดาพิทักษ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอากาศยาน

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : นครราชสีมา

ตำแหน่งงาน : Heavy Maintenance mechanic
บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด

นางสาววริศรา ทองลาด

ชื่อเล่น :นุ๊ก

โรงเรียนเดิม :สัตยาไส

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ : คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาการบัญชี

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : Audit Assistant
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายวรุตษ์ เสนานนท์

ชื่อเล่น :วรุต

โรงเรียนเดิม :สำโรงทาบวิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการพัฒนาสังคม

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น

ตำแหน่งงาน : อยู่ในสมณเพศ
-

นายทองดี ยอดลี

ชื่อเล่น :เคนโด้

โรงเรียนเดิม :ศีขรภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะ : มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สุรินทร์

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษา (ครู 5 ปี)
-

1 2