ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2556

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวสุมิตรา สุทธิวิลัย

ชื่อเล่น :มินตรา

โรงเรียนเดิม :โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ คู่ขนานวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ (ครู)

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พะเยา

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษา (ครู 5 ปี)
-

นางสาวนภกานต์ พรหมปลัด

ชื่อเล่น :ก้านธูป

โรงเรียนเดิม :กะทู้วิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะ : ศิลปศาสตร์และวิทยาการการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : ภูเก็ต

ตำแหน่งงาน : ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
-

นางสาวอรรินทร์ หลักกลาง

ชื่อเล่น :ออย

โรงเรียนเดิม :กัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : นักวิชาการการและสนับสนุนเครือข่าย
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

นายโชติวัฒน์ จันทรเกษม

ชื่อเล่น :มอส

โรงเรียนเดิม :จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : สอบได้ทุนศึกษาต่อป.โท Department of Urban engineering at Uni
-

นางสาวกุลธิดา แก้วกาหลง

ชื่อเล่น :เป๊กกี้

โรงเรียนเดิม :เชียงขวัญพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ : วิทยาลัยการศึกษา
ภาษาอังกฤษ (ครู)

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษา (ครู 5 ปี)
-

นางสาวธัญนันท์ สุภาวรรณ

ชื่อเล่น :อิง

โรงเรียนเดิม :ดาราวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : "Design Engineer แผนกReserch&Development"
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แหลมฉบัง

นางสาวตรีธิดา อินทรวงส์โชติ

ชื่อเล่น :ตรี

โรงเรียนเดิม :ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การระหว่างประเทศ

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : กำลังศึกษาอยู่
-

นางสาวรุ่งฤดี สุดสี

ชื่อเล่น :หมู

โรงเรียนเดิม :โพนทองวิทยายน

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะ : เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : จันทบุรี

ตำแหน่งงาน : สัตวบาล
สวนเสือศรีราชา

นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาอุด

ชื่อเล่น :ตะหนิว

โรงเรียนเดิม :แม่พริกวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะ : วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
การแพทย์แผนไทย

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงราย

ตำแหน่งงาน : อาสาสมัครสิทธิมนุยชน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เชียงราย

นางสาวรัฐนันท์ ทัศนวิญญู

ชื่อเล่น :มิ้น

โรงเรียนเดิม :โยธินบูรณะ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : แฟชั่นดีไซน์
บริษัทสกายลินน์

นางสาวอนุธิดา ศักดิ์ศรี

ชื่อเล่น :เร

โรงเรียนเดิม :รัษฎา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์สากล

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : สงขลา

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยครูวงโยธวาทิต
โรงเรียนรัษฎา จ.ตรัง

นางสาววิภา แสงแก้ว

ชื่อเล่น :วิ

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : เกษตรศาสตร์
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : อัตราจ้าง
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

12