ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2555

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นายมนตรี สุวะเพชร

ชื่อเล่น :เบน

โรงเรียนเดิม :สตรีมารดาพิทักษ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ : คณะเกษตร
พืชสวน

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : พนักงานตำแหน่ง QC and GMP consult
บริษัทเทียนชานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสาวจิตรวรรณ บุญชม

ชื่อเล่น :จิ๊บ

โรงเรียนเดิม :สำโรงทาบวิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาการเงิน

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ชลบุรี

ตำแหน่งงาน : Business Controller
Sony Technology (Thailand) co.,ltd.

1 2