ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2555

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวสุดารัตน์ ไหลเจริญ

ชื่อเล่น :ปูเป้

โรงเรียนเดิม :กงไกรลาศวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาเกษตร

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวอภิษฐา ผิวสว่าง

ชื่อเล่น :กอไผ่

โรงเรียนเดิม :กัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่preventive ป้องกันลูกค้าrefinance ฝ่ายสินเชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

นางสาวทิพยรัตน์ นุ่มสวน

ชื่อเล่น :กาญจน์

โรงเรียนเดิม :จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : พิษณุโลก

ตำแหน่งงาน : ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง สพป.เพชรบุรี เขต1

นายเจริญพงษ์ ปัตตะเน

ชื่อเล่น :พงษ์

โรงเรียนเดิม :เชียงขวัญพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ : วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นายสมพร บุญปราบ

ชื่อเล่น :เบียร์

โรงเรียนเดิม :ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง STORK
A.R.T. 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้นที่ 22 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นายนิรุต ขันทรี

ชื่อเล่น :เหน่ง

โรงเรียนเดิม :โพนทองวิทยายน

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะ : โรงเรียนการเรือน
คหกรรมศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : เรียนต่อป.โท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอรนันท์ จันคำ

ชื่อเล่น :ซี

โรงเรียนเดิม :แม่พริกวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะ : ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (ครู)

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : ลำปาง

ตำแหน่งงาน : Administrator Production
Scomotor.Co.,Ltd.

นายหิรัญ เจริญแล้ว

ชื่อเล่น :ป๋อม

โรงเรียนเดิม :โยธินบูรณะ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์ (ครู)

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : ครูผู่ช่วย
โรงเรียนวัดรางบัว สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวประกายฟ้า จันตะเคียน

ชื่อเล่น :ฟ้า

โรงเรียนเดิม :ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ)

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : เรียนป.ตรี เพิ่ม (สาขาแพทย์แผนไทย)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ

ชื่อเล่น :เม

โรงเรียนเดิม :ศรีวิชัยวิทยา

มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ : ครุศาสตร์
สาขามัธยมศึกษา (ครู)

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1

นางสาวชญาภัฐ สิงห์โตทอง

ชื่อเล่น :กิ่ง

โรงเรียนเดิม :ศีขรภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : มหาสารคาม

ตำแหน่งงาน : นักโภชนาการ
บ.ขนมจีนบางกอก แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

นางสาวพรสวรรค์ ธรรมพฤฒินันท์

ชื่อเล่น :กิจา

โรงเรียนเดิม :ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ : เกษตรศาสตร์
พืชสวน

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : เชียงใหม่

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คัดบรรจุผลผลิต
มูลนิธิโครงการหลวง สังกัดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

12