ทำเนียบนักเรียนทุน


นักเรียนทุน2554

รู้จักนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวอักษิพร บุพศิริ

ชื่อเล่น :กระท้อน

โรงเรียนเดิม :กัลยาณวัตร

มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาล

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น

ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น

นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์

ชื่อเล่น :เป้า

โรงเรียนเดิม :จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : นครปฐม

ตำแหน่งงาน : ศึกษาต่อปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวธัญญลักษณ์ อะวิชิน

ชื่อเล่น :บูม

โรงเรียนเดิม :เชียงขวัญพิทยาคม

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
สาขาพยาบาล

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลวชิระ

นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา

ชื่อเล่น :เฟรม

โรงเรียนเดิม :ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
สาขานาโนเทคโนโลยี

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : เรียนต่อปริญญาโท สาขานาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวรุจีรัตน์ ปัญญาดิบวงศ์

ชื่อเล่น :แอ้

โรงเรียนเดิม :แม่พริกวิทยา

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) (ครู)

ภูมิภาค : ภาคเหนือ

จังหวัด : ลำปาง

ตำแหน่งงาน : วิชาชีพครูอัตราจ้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ

นายหัสดิน อยู่กลุด

ชื่อเล่น :ต๋อง

โรงเรียนเดิม :โยธินบูรณะ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะ : คณะศิลปศาสตร์
สาขาการโรงแรม

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : ธุรกิจส่วนตัว (ร้านดอกไม้)
-

นางสาววลีรัตน์ มิ่งศูนย์

ชื่อเล่น :เมย์

โรงเรียนเดิม :ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ : คณะสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยาชุมชน

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

นายภชร รัมพณีนิล

ชื่อเล่น :แบงค์

โรงเรียนเดิม :ศีขรภูมิพิสัย

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา (ครู)

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : สุรินทร์

ตำแหน่งงาน : อยู่ในสมณเพศ
-

นางสาวแสงอุษา พรมทอง

ชื่อเล่น :ตั้งโอ๋

โรงเรียนเดิม :สตรีมารดาพิทักษ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ

ภูมิภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : ปทุมธานี

ตำแหน่งงาน : Care and Counseling Officer
Thai Redcross Aids Research Centre

นายอภิสิทธิ์ ศรนิรันด์

ชื่อเล่น :เบนซ์

โรงเรียนเดิม :ห้วยยอด

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะ : คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

ภูมิภาค : ภาคใต้

จังหวัด : สงขลา

ตำแหน่งงาน : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

1