กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง

 ค่ายนำเสนอโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ค่ายนำเสนอโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL2
ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียงและคุณสุภาภรณ์ ตรีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (คณะทำงานทุนเศรษฐกิจพอเพียง) ได้ให้โอวาทและให้กำลังใจกับนักเรียนทุน พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือ “รายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” “เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว” และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนักเรียนทุนทุกคนต่างตระหนักในหน้าที่ของการเป็น “นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง” และพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 ค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ

ค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL2
ค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ เพื่อให้ผู้รับทุนตระหนักถึงคุณค่าของ 3 สถาบัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

 ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท

ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL2
ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ และศึกษากิจกรรม/โครงการ ตามแนวพระราชดำริ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชนบท และ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังบ่มเพาะ เสริมสร้าง ให้นักเรียนทุนฯ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณสมบัติการเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง

 ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL2
ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ และศึกษากิจกรรม/โครงการ ตามแนวพระราชดำริ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชนบท และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่าง ทั้งยังบ่มเพาะ เสริมสร้าง ให้นักเรียนทุนฯ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณสมบัติการเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL2
โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ภาวะความเป็นผู้นำ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงงานของตนเอง รวมถึงงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนำความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการบ่มเพาะ พัฒนาจากโครงการทุนฯ จัดทำเป็นแผนและดำเนินงาน และเพื่อให้นักเรียนทุนพัฒนาความมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน / ท้องถิ่น