ความเป็นมาและภารกิจ

img-topic-1

ความเป็นมา

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การดูแลของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีดำริในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี เป็นแบบอย่างในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงมุ่งสนับสนุนและให้โอกาสแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมายที่มีคุณธรรมและมีศักยภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลงานประจักษ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาชุมชนและสังคม ด้วยจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นและคงสภาพการเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยคาดหวังว่าผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะประกอบสัมมาชีพโดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคคลต่างๆ ตามสถานภาพของผู้ได้รับทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

img-topic-2

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นแกนนำและมีจิตอาสาในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเป้าหมาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนสำเร็จการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังและพัฒนาผู้รับทุน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนกลับไปทำงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง หรือทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ หลังสำเร็จการศึกษา
img-topic-3

เป้าหมาย

เป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจิตอาสา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากผู้รับทุน 5 ประการดังนี้

 1. เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน / สังคม ให้เจริญก้าวหน้า
 2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
 3. เป็นผู้เผยแพร่แนวคิด และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคคลต่างๆ ตามสถานะภาพของผู้ได้รับทุน
 4. เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่จะนำความรู้ ความสามารถ มาช่วยสนับสนุนการทำงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ
 5. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะประกอบสัมมาชีพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
img-topic-4

สถานศึกษาเป้าหมาย

สถานศึกษาเป้าหมาย คือ สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินให้เป็นและคงสภาพการเป็น

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

และมีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

ตราสัญลักษณ์

วงกลมสีม่วง หมายถึง ความจริง การอยู่ร่วมกันในสังคมและประเทศ ที่ต้องมีกรอบ กฎกติกา ระเบียบปฏิบัติ ที่กำหนดด้วยหลักเหตุและผล มีที่มาที่ไปโดยธรรม ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ทำอะไรตามใจชอบโดยไม่เคารพกฎกติกาที่กำหนดไว้

สีม่วง มาจาก การผสมสีของสีธงไตรรงค์ (แดง ขาว น้ำเงิน) ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน หมายถึง ประเทศไทยต้องประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พื้นสีขาว หมายถึง ความดี โครงการนี้สรรหาคนที่มีความดีเป็นพื้นฐานอยู่เดิม มาอบรมขัดเกลาให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างของคนดีในสังคมไทย

คณะทำงานโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะทำงานโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารงานและแผนการดำเนินงานของโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กำหนดแผนพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนานักเรียนทุนฯ เป็นระยะตามความเหมาะสม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ หรือประธานกรรมการมูลนิธิ มอบหมายคณะทำงานโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

list-board-1

น.ส.ปรียานุช ธรรมปิยา

ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ประธานคณะทำงาน

list-board-1

น.ส.สุภาภรณ์ ตรีแสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะทำงาน

list-board-1

น.ส.วีณา อัครธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้

คณะทำงาน

list-board-1

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา

คณะทำงาน

list-board-1

น.ส.พิไลภรณ์ นุ่นแก้ว

หัวหน้าฝ่ายโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะทำงานและเลขานุการ

img-topic-5

ภารกิจของโครงการ
ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. คัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดสรรทุนการศึกษา และพัฒนาผู้รับทุนให้มีการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอย่างรู้คุณค่า ซึ่งผู้รับทุนจะต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
  (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามเงื่อนไขของหลักสูตรและตามที่ จ่ายจริง
  (2) ค่าตำรา วัสดุ อุปกรณ์การเรียนเหมาจ่ายในปีการศึกษาแรก จำนวน 20,000 บาท และเหมาจ่ายจำนวน 10,000 บาท ในปีการศึกษาถัดไป จนจบการศึกษาตลอดหลักสูตร
  (3) ค่าครองชีพเดือนละ 8,000 บาทจนจบการศึกษาตลอดหลักสูตร
 3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี เป็นแบบอย่างในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ค่ายฝึกปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบทในช่วงปิดภาคการศึกษา โครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือกิจกรรมอื่นๆตามที่โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงกำหนด
 4. ติดตามผลการเรียน การพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุนรวมถึงการประเมินคุณภาพนักเรียนทุนภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
img-topic-6a
img-topic-6b