รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ค้นหาเครือข่ายโรงเรียนพอเพียงที่สนใจ รู้จักกับโรงเรียนตัวอย่างการทำงานแห่งการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพแห่งความพอเพียง

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถพ. สปล. ศรร.

23,796

742*

205

*ปัจจุบันมีโรงเรียน สปล. ประเมินผ่านเป็น ศรร. แล้วจำนวน 88 แห่ง

ย้อนกลับ