ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร ปี ขนาดไฟล์

คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

ประเภทเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

865 KB

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 1

ประเภทเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

818 KB

ดาวน์โหลด

ข้อปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อรับการคัดกรอง สปล. ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 2

ประเภทเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

32.8 KB

ดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเอง สปล. ปี 2560

ประเภทเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

ปี

2560

ขนาดไฟล์

644 KB

ดาวน์โหลด

PowerPoint อบรม ศน. ปี 2560 (อบรม ศน.)

ประเภทเอกสาร

เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

2.63 MB

ดาวน์โหลด

PowerPoint บรรยาย v.3.3 (อบรม ศน.)

ประเภทเอกสาร

เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

6.84 MB

ดาวน์โหลด

ใบงานที่ 1 กิจกรรม Check-in (อบรม ศน.)

ประเภทเอกสาร

เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

193 KB

ดาวน์โหลด

ใบงานที่ 2 ทบทวน ปศพพ คู่ (อบรม ศน.)

ประเภทเอกสาร

เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

54 KB

ดาวน์โหลด

ใบงานที่ 3 เวทีเสวนา (อบรม ศน.)

ประเภทเอกสาร

เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

157 KB

ดาวน์โหลด

ใบงานที่ 4 กิจกรรมตลาดนัด ปศพพ. (อบรม ศน.)

ประเภทเอกสาร

เอกสารประกอบ การบรรยาย

ปี

2560

ขนาดไฟล์

152 KB

ดาวน์โหลด
12