ฝ่ายพัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


Alternate Text

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มีภารกิจหลักในการผลิตสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ แผ่นพับ ซีดี บอร์ดนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพอเพียงและสังคมวงกว้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของเครือข่ายสู่สาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ

ได้แก่ เว็บไซต์ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (www.sufficiencyeconomy.org) ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้งของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และเครือข่าย โดยเฉพาะโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังมี eBooks พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษา เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนทั่วไป และผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook (ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ) และ YouTube (sufficiency school) อีกด้วย

Alternate Text

Alternate Text