05.09.2561

ขยายผลศูนย์การเรียนรู้

ขยายผลศูนย์การเรียนรู้

แก่โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้ง สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงงานคุณธรรมแก่โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้ง สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

ขยายผลศูนย์การเรียนรู้
ขยายผลศูนย์การเรียนรู้
detail-img

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img
ขยายผลศูนย์การเรียนรู้
ขยายผลศูนย์การเรียนรู้
×