21.03.2561

อบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง

อบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง

คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสูงอบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง อภิปรายและสรุปการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การเงินชั้นป.๑-ป.๖ และการปรับแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล

อบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง
อบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง
detail-img

ถอดบทเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ 2:3:4

detail-img
อบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง
อบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง
×