08.02.2561

เข้าค่ายลูกเสือกับเขตคุณภาพนาดี1

เข้าค่ายลูกเสือกับเขตคุณภาพนาดี1

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี เขตคุณภาพนาดี 1 เพื่อสร้างทักษะชีวิต ฝึกฝนการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงร่วมกับโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 1

เข้าค่ายลูกเสือกับเขตคุณภาพนาดี1
เข้าค่ายลูกเสือกับเขตคุณภาพนาดี1
detail-img

ฝึกฝนการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

detail-img
เข้าค่ายลูกเสือกับเขตคุณภาพนาดี1
เข้าค่ายลูกเสือกับเขตคุณภาพนาดี1
×