โรงเรียนเชียงกลาง
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา กล้าหาญ ทำงานเก่ง เคร่งคุณธรรม