21.03.2561

โรงเรียนบ้านนาเวียง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร

โรงเรียนบ้านนาเวียง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร

การบริหารโรงเรียนและการจัดเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>โรงเรียนบ้านนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต้องการศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียนและการจัดเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ต่อไป

โรงเรียนบ้านนาเวียง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร
โรงเรียนบ้านนาเวียง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร
โรงเรียนบ้านนาเวียง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร
โรงเรียนบ้านนาเวียง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา จ.ยโสธร
×