โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
ช่วงชั้น ชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่อยู่ หมู่ที่ 9 บ้านสามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
ชื่อผู้บริหาร นายสุวัฒน์ สาระวัน
จำนวนครู 10 คน
จำนวนนักเรียน 88 คน
เบอร์โทรศัพท์ 045582521
อีเมลโรงเรียน sampia_sp@hotmail.com
เว็บไซต์
อีเมลผู้ดูแล pichitchai.srisaikam@gmail.com

โรงเรียนวัยใส หัวใจพอเพียง