01.11.2560

โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ

โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ

กิจกรรมจักสาน ทอผ้าไหม หัตถกรรมหล่อทองเหลือง และมัคคุเทศก์น้อย

๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมกับวัฒนธรรมตำบลปะอาวและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ ถ่ายทอดภูมิปัญญา จากปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมจักสาน ทอผ้าไหม หัตถกรรมหล่อทองเหลือง และมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ

โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ
โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ
โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ
โครงการวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดบูรพาปะอาวเหนือ
×