โรงเรียนบ้านปะอาว
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านปะอาว

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 2-3
ที่อยู่ หมู่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ชื่อผู้บริหาร ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำ
จำนวนครู 14 คน คน
จำนวนนักเรียน 360 คน คน
เบอร์โทรศัพท์ 045-840444
อีเมลโรงเรียน
เว็บไซต์ http://www.paaoschool.ac.th/
อีเมลผู้ดูแล

วิสัยทัศน์ สร้างคนดี มีสติปัญญา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง